Πιστοποιητικά ΔΕΗ

Η ασφάλεια των οικιακών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων διαπιστώνεται μόνο με συστηματικούς ελέγχους και επανελέγχους.

Για κάθε νέα εγκατάσταση ή μετά από κάθε αλλαγή υφισταμένης εγκατάστασης απαιτείται αρχικός έλεγχος της ή αντίστοιχα επανέλεγχος της με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία. Οι έλεγχοι αυτοί πρέπει να γίνονται με ευθύνη αδειούχου Ηλεκτρολόγου που διαθέτει τα νόμιμα προσόντα. Επίσης με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, για να διατηρηθεί μια εγκατάσταση ασφαλής και νομότυπη θα πρέπει να επανελέγχεται με θετικά αποτελέσματα σε χρονικά διαστήματα των οποίων τα μέγιστα όρια ορίζονται νομοθετικά. Για τις κατοικίες ο επανέλεγχος τους έχει οριστεί να διενεργείται τουλάχιστον κάθε 14 χρόνια.Οι επανέλεγχοι θα πρέπει να παραγγέλνονται από τον ιδιοκτήτη ή χρήστη της εγκατάστασης σε αδειούχο Ηλεκτρολόγο που όπως και παραπάνω διαθέτει τα νόμιμα προσόντα.Τα αποτελέσματα αρχικού ελέγχου ή επανελέγχου τα οποία αποδεικνύουν ότι η εγκατάσταση είναι ασφαλής είναι ασφαλής καταγράφονται από το ηλεκτρολόγο που την έλεγξε στην Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη ( ΥΔΕ ).

Η ΥΔΕ πρέπει να υπογράφετε και από τον ιδιοκτήτη ή χρήστη της εγκατάστασης και να κατατίθεται εντός έτους στο Ενιαίο Μητρώο Ηλεκτρίκων Εγκαταστάσεων. Το μητρώο αυτό τηρήτε στις κατα τόπους μονάδες του ΔΕΔΔΗΕ εώς ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία συστάσεως του στη Διεύθυνση Υποστίριξης Βιομηχανιών της Γενικής Γραμματείας βιομηχανίας. Για κάθε νέα εγκατάσταση ή μετά από κάθε αλλαγή υφισταμένης εγκατάστασης απαιτείται αρχικός έλεγχος της ή αντίστοιχα επανέλεγχος της με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία. Οι έλεγχοι αυτοί πρέπει να γίνονται με ευθύνη αδειούχου Ηλεκτρολόγου που διαθέτει τα νόμιμα προσόντα.